Antakalnio futbolo aikštelės pirkimo ir naudojimosi taisyklės

1.SĄVOKOS
1.1.Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, esanti tinklapyjewww.fanu.lt, kurioje parduodamos paslaugos/prekės.
1.2.Pardavėjas – VšĮ „Fanų sporto projektai“, kodas 302593335.
1.3.Pirkėjas – Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje paslaugas/prekes perkantis asmuo.
1.4.Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
1.5.Šalis – Pardavėjas ar Pirkėjas, minimas atskirai.
1.6.Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas, minimi kartu.
1.7.Esminiai naudojimosi trukdžiai – tokie trukdžiai, kai Pirkėjo nupirkta paslauga/prekėmis neįmanoma naudotis dėl Pardavėjo kaltės ar kitų pirkėjų, ar trečiųjų asmenų veiksmų. Negalėjimas naudotis futbolo aikštele dėl nepalankių oro sąlygų (lietaus, žemos oro temperatūros ar pan.) nelaikomas Esminiu naudojimosi trukdžiu.
1.8.Taisyklės – šios Internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės, kurių neatskiriama dalis yra Pardavėjo valdomos Antakalnio futbolo aikštelės (adresu Antakalnio g. 120,Vilnius), naudojimositaisyklės.
2.BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.Taisyklės nustato Pardavėjo bei Pirkėjo tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas/prekes Internetinėje parduotuvėje bei naudojantis jomis.
2.2.Kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis Internetine parduotuve ir joje įsigytomis paslaugomis/prekėmis, privalo susipažinti su Taisyklėmis.
2.3.Visais atvejais yra laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis, joms pritaria ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis, jeigu prieš naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms, paspausdamas „Sutinku su apsipirkimo taisyklėmis“.
2.4.Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, nesinaudoti Internetinės parduotuvės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
2.5.Pirkėjas, suteikdamas teisę tretiesiems asmenims naudotis Pirkėjo įsigytomis paslaugomis/prekėmis (įskaitant visus kartu su Pirkėju toje pačioje futbolo aikštelėje žaidžiančius asmenis), privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių, ir bet kuriuo atveju pats išlieka atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą. Pirkėjas, pasikviesdamas trečiuosius asmenis stebėti žaidimo tuo metu, kai Pirkėjas pats naudojasi paslaugomis, privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių, ir bet kuriuo atveju pats išlieka atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą.
2.6.Pardavėjas gali keisti Taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo.
2.7.Pirkėjui naudojantis paslaugomis, taikomos Taisyklės, galiojančios Sutarties sudarymo momentu. Naujausia galiojanti Taisyklių redakcija yra skelbiama internetiniame puslapyjewww.fanu.lt.
3.PASLAUGŲ/PREKIŲ PIRKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
3.1.Pirkėjas turi teisę susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų bei prekių aprašymais ir kainomis.
3.2.Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje perkant paslaugas/prekes, turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris. Internetinėje parduotuvėje patvirtindamas paslaugų/prekių užsakymą, t.y. spausdamas mygtuką „Mokėti“, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų, Pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti paslaugų/prekių pirkimą, spaudžiant mygtuką „Mokėti“. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.
3.3.Pirkėjas yra informuotas ir jam yra suprantama, jog Internetinėje parduotuvėje paslaugos/prekės gali būti rezervuojamos vienu metu keliose vietose ar kelių Pirkėjų vienu metu, todėl, kol programa neatnaujinta konkrečiu momentu, gali būti nesutapimų, ir sistema gali neleisti rezervuoti norimos paslaugos/prekės arba rodyti netikslų futbolo aikštelės užimtumo grafiką.
3.4.Sutartis dėl paslaugų/prekių pirkimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, patvirtinęs paslaugų/prekių užsakymą, apmoka už paslaugas/prekes ir gauna tai patvirtinantį pranešimą. Jeigu pranešimas nebuvo gautas per 30 min. nuo užsakymo apmokėjimo, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju internetiniame puslapyjewww.fanu.ltnurodytais kontaktiniais duomenimis ir informuoti jį apie tai.
3.5.Pirkėjas negali atšaukti apmokėtos paslaugos ir sumokėta už paslaugą kaina jam nėra grąžinama.
4.KAINOS
4.1.Paslaugų/prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais. Kainos nurodytos galutinės, į jas įskaičiavus visus mokesčius.
4.2.Pirkėjas, spausdamas mygtuką „Mokėti“, patvirtina užsakymą ir išreiškia sutikimą su paslaugos/prekės kaina.
4.3.Paslaugos/prekės yra laikomos nupirktomis tik Pirkėjui apmokėjus Pardavėjo nurodytą sumą už paslaugas/prekes.
5.PIRKĖJO TEISĖS
5.1.Pirkėjas turi teisę susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų/prekių kainomis ir aprašymais bei naudotis įsigytomis paslaugomis/prekėmis.
5.2.Pirkėjas turi teisę nekliudomai naudotis įsigytomis paslaugomis/prekėmis.
6.PIRKĖJO PAREIGOS
6.1.Pirkėjas turi pareigą susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų/prekių kainomis, aprašymais bei Taisyklėmis.
6.2.Pirkėjas turi pareigą laikytis Taisyklių nuostatų.
6.3.Pirkėjas visais atvejais turi nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei negali naudotis paslauga dėl Esminių naudojimosi trukdžių.
7.PARDAVĖJO TEISĖS
7.1.Pirkėjui pažeidus Taisykles, bandant pakenkti ar kenkiant Internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis Internetine parduotuve ir/ar paslaugomis.
7.2.Pardavėjas turi teisę nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą.
7.3.Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų, ir neatlygina Pirkėjui patirtos žalos, jei Pirkėjas užsakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą/prekę arba ne dėl Pardavėjo kaltės nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis/prekėmis.
7.4.Pardavėjas nėra atsakingas ir neužtikrina, kad futbolo aikštelė bei teritorijos greta jų yra saugios bei tinkamos Pirkėjo ar paslaugomis besinaudojančių trečiųjų asmenų atsivestų nepilnamečių asmenų, nesinaudojančių Paslaugomis, buvimui be suaugusiųjų priežiūros.
7.5.Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas nesilaiko savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
7.6.Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais neinformavo Pardavėjo apie Esminius naudojimosi trukdžius.
8.PARDAVĖJO PAREIGOS
8.1.Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
8.2.Pirkėjui pasiteiravus dėl iškilusių klausimų, Taisyklėse neaptartų atvejų ar papildomos informacijos, Pardavėjo atsakingi asmenys privalo suteikti reikiamą informaciją, pateikti nurodymus ir/ar paaiškinti taikomą tvarką.
8.3.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėją tretiesiems asmenims. Informacija prieinama tik Pardavėjo darbuotojams. Ji reikalinga tam, kad būtų galima kokybiškai, tinkamai ir saugiai suteikti Pirkėjo įsigytas paslaugas/prekes, informuoti apie paslaugų/prekių pasikeitimus, pateikti pasiūlymus, aktualią informaciją ar naujienas.
8.4.Jei naudotis nupirkta paslauga Pirkėjas negali dėl Esminių naudojimosi trukdžių, apie kuriuos Pardavėjas buvo informuotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytos paslaugos laiką perkelti į Šalių suderintą kitą laiką be papildomo mokesčio. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į Pardavėją ar šis nepatvirtina Esminių naudojimosi trukdžių, įsigytos paslaugos laikas nėra perkeliamas ir Pirkėjo sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.
8.5.Pardavėjas, Pirkėjui paprašius (pažymėjus apie tai formuojant prekių/paslaugų užsakymą), pardavimo už paslaugas/prekes sąskaitą faktūrą išsiunčia Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po užsakymo apmokėjimo.
9.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1.Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą Internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusias pasekmes.
9.2.Pirkėjas atsako už prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų saugumą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
9.3.Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, pažeidus Taisykles ir/ar jų sudėtinę dalį – Pardavėjo valdomoje futbolo aikštelėje, naudojimosi taisykles, Pirkėjas įsipareigoja pilnai atlyginti pažeidimu Pardavėjui ar kitiems asmenims padarytą žalą.
9.4.Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą sportui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį. Pirkėjas patvirtina, kad paslaugų naudojimo metu jis, o taip pat tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
9.5.Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už atsivestų nepilnamečių asmenų veiksmus bei jų patirtą žalą. Pardavėjas neteikia jokių nepilnamečių asmenų priežiūros paslaugų ir jokiais atvejais neatlygina žalos, kurią šie asmenys gali patirti futbolo aikštelėje bei teritorijose greta jų.
9.6.Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, yra patys atsakingi už futbolo aikštelės bei jų pagalbinėse ar bendrose patalpose (erdvėse), įskaitant rūbinę, paliktų daiktų (pinigų, banko kortelių, juvelyrinių dirbinių, mobiliųjų telefonų, drabužių, avalynės, inventoriaus ir kitų daiktų) saugojimą. Pardavėjas neatsako už daiktų dingimą ir jokios Pirkėjo bei trečiųjų asmenų, besinaudojančių Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patirtos žalos neatlygina.
9.7.Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
10.NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
10.1.Pirkėjas yra informuojamas ir supranta, kad Sutarties vykdymo tikslais Pardavėjas, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Pirkėjo bei Pirkėjo atstovų asmens duomenis.
10.2.Pirkėjas patvirtina, jog yra informuotas, kad turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba teisėto intereso pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, teisę į duomenųperkeliamumą, bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10.3.Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi iki Sutarties galiojimo pabaigos arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.
10.4.Pirkėjas supranta, jog jam nepateikus kai kurių savo asmens duomenų, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.
10.5.Informaciją apie tai, kaip Pardavėjas gauna, kaupia ir tvarko asmens duomenis, o taip pat kitus asmens duomenų apsaugos principus Pirkėjas gali rasti tinklapyjewww.fanu.lt.
11.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.Šios Taisyklės turi rašytinės tarp Šalių sudarytos sutarties statusą, yra sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
11.2.Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu. Jei ginčai ir nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės adresą.
11.3.Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis, suprato jų sąlygų turinį bei prasmę, jis jam aiškus ir priimtinas.
11.4.Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas Pirkėjo pateiktus duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu ir pagal nurodytą Pirkėjo kontaktinę informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų Pirkėjui informaciją apie Pardavėjo siūlomas paslaugas ar vykdomą veiklą, formuotų ir teiktų Pirkėjui individualius pasiūlymus įsigyti konkrečias paslaugas/prekes.
Antakalnio futbolo aikštelės naudojimosi taisyklės
1. Stadioną eksploatuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus (buvęs pavadinimas – Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla) (toliau - Mokykla) ir VšĮ „Fanų sporto projektai“ (toliau - FSP) vadovaujantis šiomis taisyklėmis.
2. Stadionas eksploatuojamas kasmet nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. stadionas eksploatuojamas esant palankioms oro sąlygoms. Stadione galima žaisti kiekvieną dieną nuo 07:30 iki 22:30 val. šiomis sąlygomis:
2.1. Mokykla stadioną administruoja ir už jo eksploataciją atsako darbo dienomis nuo 07:30 iki 18:00 val.;
2.2. FSP stadioną administruoja ir už jo eksploataciją atsako darbo dienomis nuo 18:00 iki 22:30 val., savaitgaliais, švenčių dienomis ir moksleivių atostogų metu nuo 07:30 iki 22:30 val.;
2.3. Mokykla jai priskirtu laiku stadioną naudoja savo nuožiūra. Šis laikas skiriamas mokyklos moksleivių poreikiams;
2.4. FSP jam priskirtu laiku stadioną naudoja savo nuožiūra. Šis laikas yra nuomojamas visiems to pageidaujantiems asmenims, įmonėms ar klubams.
3. Bendra stadiono eksploatavimo tvarka, elgesio stadione taisyklės:
3.1. Draudžiama savavališkai (atitinkamo laiko nesuderinus su Mokykla arba FSP) naudotis stadionu ir jo inventoriumi;
3.2. Stadiono teritorijoje draudžiama šiukšlinti, svaigintis, įsivesti ir laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną;
3.3. Draudžiama gadinti stadiono dangą, vartus, lipti ar kitaip gadinti tvorą bei kitą inventorių. Stadione galima žaisti tik su sportine avalyne;
3.4. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu taisyklių laikymąsi atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai;
3.5. Mokykla ir FSP neatsako už stadiono naudotojų neatsargų elgesį, traumas ar sužalojimus, patirtus naudojantis stadionu.
4. Bendra rūbinių eksploatavimo tvarka, elgesio rūbinėse taisyklės:
4.1. Rūbinės yra Mokyklos patalpose, pusrūsyje. Į rūbines patenkama pro atskirą įėjimą iš rakinamo vidinio Mokyklos kiemo. Rūbinėse yra bendras tualetas ir dvi persirengimo patalpos su dušais, naudojamos paeiliui pagal grafiką;
4.2. Rūbinės skirtos persirengti ir nusiprausti asmenims, žaidžiantiems stadione. Kitiems asmenims, taip pat kitai nei nurodyta paskirčiai, rūbines naudoti draudžiama;
4.3. Žaidžiantys stadione asmenys rūbinėmis turi teisę pradėti naudotis kiekvieną kartą likus 30 min. iki stadiono naudojimo laiko pradžios ir pabaigti naudotis privalo per 60 min. nuo stadiono naudojimo laiko pabaigos;
4.4. Rūbinėse draudžiama triukšmauti, šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitaip svaigintis;
4.5. Bet kokią gėrimų tarą draudžiama mesti į šiukšlių dėžes. Gėrimų tarą privaloma išsinešti iš rūbinių patiems;
4.6. Pastebėjus rūbinėse sulaužytą inventorių, apie tai reikia nedelsiant informuoti FSP tel. 8-686 90088;
4.7. Pasinaudojus rūbinėmis, reikia išjungti visas šviesas ir užrakinti visas duris (šviestuvas priešais įėjimą išsijungia pats);
4.8. FSP ir Mokykla neatsako už rūbinėse paliktų daiktų saugumą ir bet kokius nuostolius, patirtus naudojantis rūbinėmis.
5. Už taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių atlyginimo. Mokyklos ir FSP administracija įspėja, kad savavališku stadiono naudojimu ar bet kuriuo kitu šių taisyklių pažeidimu padaroma minimali žala (minimalūs nuostoliai) prilyginama 300 Eur.
6. Kiekvienas asmuo įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną ir/ar į rūbines patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Stadionas ir Mokykla yra stebimi vaizdo kameromis ir saugomi apsaugos tarnybos. Apsaugos tarnyba reaguoja į bet kokius bandymus savavališkai naudotis stadionu dienos metu, ir visada – nakties metu, t.y. nuo 22:30 iki 07:30 val. Stadiono apšvietimas automatiškai išjungiamas 22:45 val.