Padelio arenos pirkimo ir naudojimosi taisyklės

1.SĄVOKOS
1.1.Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, esanti tinklapyjewww.padelioarena.lt, kurioje parduodamos paslaugos/prekės.
1.2.Pardavėjas – VšĮ „Fanų sporto projektai“, kodas 302593335.
1.3.Pirkėjas – Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje paslaugas/prekes perkantis asmuo.
1.4.Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
1.5.Šalis – Pardavėjas ar Pirkėjas, minimas atskirai.
1.6.Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas, minimi kartu.
1.7.Esminiai naudojimosi trukdžiai – tokie trukdžiai, kai Pirkėjo nupirkta paslauga/prekėmis neįmanoma naudotis dėl Pardavėjo kaltės ar kitų pirkėjų, ar trečiųjų asmenų veiksmų. Negalėjimas naudotis atvirais padelio teniso kortais dėl nepalankių oro sąlygų (lietaus, žemos oro temperatūros ar pan.) nelaikomas Esminiu naudojimosi trukdžiu.
1.8.Taisyklės – šios Internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės, kurių neatskiriama dalis yra Pardavėjo valdomos Padelio arenos, kurioje įrengti uždari padelio teniso kortai, bei Fanų stadiono, kuriame įrengti atviri padelio teniso kortai, naudojimositaisyklės.
2.BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.Taisyklės nustato Pardavėjo bei Pirkėjo tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas/prekes Internetinėje parduotuvėje bei naudojantis jomis.
2.2.Kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis Internetine parduotuve ir joje įsigytomis paslaugomis/prekėmis, privalo susipažinti su Taisyklėmis.
2.3.Visais atvejais yra laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis, joms pritaria ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis, jeigu prieš naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms, paspausdamas „Sutinku su apsipirkimo taisyklėmis“.
2.4.Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, nesinaudoti Internetinės parduotuvės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
2.5.Pirkėjas, suteikdamas teisę tretiesiems asmenims naudotis Pirkėjo įsigytomis paslaugomis/prekėmis (įskaitant visus kartu su Pirkėju tame pačiame padelio teniso korte žaidžiančius asmenis), privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių, ir bet kuriuo atveju pats išlieka atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą. Pirkėjas, pasikviesdamas trečiuosius asmenis stebėti žaidimo tuo metu, kai Pirkėjas pats naudojasi paslaugomis, privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių, ir bet kuriuo atveju pats išlieka atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą.
2.6.Pardavėjas gali keisti Taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo.
2.7.Pirkėjui naudojantis paslaugomis, taikomos Taisyklės, galiojančios Sutarties sudarymo momentu. Naujausia galiojanti Taisyklių redakcija yra skelbiama internetiniame puslapyjewww.padelioarena.lt.
3.PASLAUGŲ/PREKIŲ PIRKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
3.1.Pirkėjas turi teisę susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų bei prekių aprašymais ir kainomis.
3.2.Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje perkant paslaugas/prekes, turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris. Internetinėje parduotuvėje patvirtindamas paslaugų/prekių užsakymą, t.y. spausdamas mygtuką „Mokėti“, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų, Pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti paslaugų/prekių pirkimą, spaudžiant mygtuką „Mokėti“. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.
3.3.Pirkėjas yra informuotas ir jam yra suprantama, jog Internetinėje parduotuvėje paslaugos/prekės gali būti rezervuojamos vienu metu keliose vietose ar kelių Pirkėjų vienu metu, todėl, kol programa neatnaujinta konkrečiu momentu, gali būti nesutapimų, ir sistema gali neleisti rezervuoti norimos paslaugos/prekės arba rodyti netikslų padelio teniso kortų užimtumo grafiką.
3.4.Sutartis dėl paslaugų/prekių pirkimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, patvirtinęs paslaugų/prekių užsakymą, apmoka už paslaugas/prekes ir gauna tai patvirtinantį pranešimą. Jeigu pranešimas nebuvo gautas per 30 min. nuo užsakymo apmokėjimo, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju internetiniame puslapyjewww.padelioarena.ltnurodytais kontaktiniais duomenimis ir informuoti jį apie tai.
3.5.Pirkėjas negali atšaukti apmokėtos paslaugos ir sumokėta už paslaugą kaina jam nėra grąžinama.
4.KAINOS
4.1.Paslaugų/prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais. Kainos nurodytos galutinės, į jas įskaičiavus visus mokesčius.
4.2.Pirkėjas, spausdamas mygtuką „Mokėti“, patvirtina užsakymą ir išreiškia sutikimą su paslaugos/prekės kaina. Esant neatitikimų tarp kainų, nurodytų Internetinėje parduotuvėje bei kainų, nurodytų lauko (atviruose) ar vidaus (uždaruose) padelio teniso kortuose, galioja kainos, nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
4.3.Paslaugos/prekės yra laikomos nupirktomis tik Pirkėjui apmokėjus Pardavėjo nurodytą sumą už paslaugas/prekes.
5.PIRKĖJO TEISĖS
5.1.Pirkėjas turi teisę susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų/prekių kainomis ir aprašymais bei naudotis įsigytomis paslaugomis/prekėmis.
5.2.Pirkėjas turi teisę nekliudomai naudotis įsigytomis paslaugomis/prekėmis.
6.PIRKĖJO PAREIGOS
6.1.Pirkėjas turi pareigą susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų/prekių kainomis, aprašymais bei Taisyklėmis.
6.2.Pirkėjas turi pareigą laikytis Taisyklių nuostatų.
6.3.Pirkėjas visais atvejais turi nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei negali naudotis paslauga dėl Esminių naudojimosi trukdžių.
7.PARDAVĖJO TEISĖS
7.1.Pirkėjui pažeidus Taisykles, bandant pakenkti ar kenkiant Internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis Internetine parduotuve ir/ar paslaugomis.
7.2.Pardavėjas turi teisę nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą.
7.3.Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų, ir neatlygina Pirkėjui patirtos žalos, jei Pirkėjas užsakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą/prekę arba ne dėl Pardavėjo kaltės nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis/prekėmis.
7.4.Pardavėjas nėra atsakingas ir neužtikrina, kad lauko (atviri) ar vidaus (uždari) padelio teniso kortai ar patalpos bei teritorijos greta jų yra saugūs bei tinkami Pirkėjo ar paslaugomis besinaudojančių trečiųjų asmenų atsivestų nepilnamečių asmenų, nesinaudojančių Paslaugomis, buvimui be suaugusiųjų priežiūros.
7.5.Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas nesilaiko savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
7.6.Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais neinformavo Pardavėjo apie Esminius naudojimosi trukdžius.
8.PARDAVĖJO PAREIGOS
8.1.Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
8.2.Pirkėjui pasiteiravus dėl iškilusių klausimų, Taisyklėse neaptartų atvejų ar papildomos informacijos, Pardavėjo atsakingi asmenys privalo suteikti reikiamą informaciją, pateikti nurodymus ir/ar paaiškinti taikomą tvarką.
8.3.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėją tretiesiems asmenims. Informacija prieinama tik Pardavėjo darbuotojams. Ji reikalinga tam, kad būtų galima kokybiškai, tinkamai ir saugiai suteikti Pirkėjo įsigytas paslaugas/prekes, informuoti apie paslaugų/prekių pasikeitimus, pateikti pasiūlymus, aktualią informaciją ar naujienas.
8.4.Jei naudotis nupirkta paslauga Pirkėjas negali dėl Esminių naudojimosi trukdžių, apie kuriuos Pardavėjas buvo informuotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytos paslaugos laiką perkelti į Šalių suderintą kitą laiką be papildomo mokesčio. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į Pardavėją ar šis nepatvirtina Esminių naudojimosi trukdžių, įsigytos paslaugos laikas nėra perkeliamas ir Pirkėjo sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.
8.5.Pardavėjas, Pirkėjui paprašius (pažymėjus apie tai formuojant prekių/paslaugų užsakymą), pardavimo už paslaugas/prekes sąskaitą faktūrą išsiunčia Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po užsakymo apmokėjimo.
9.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1.Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą Internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusias pasekmes.
9.2.Pirkėjas atsako už prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų saugumą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
9.3.Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, pažeidus Taisykles ir/ar jų sudėtinę dalį – Pardavėjo valdomos Padelio arenos, kurioje įrengti uždari (vidaus) padelio teniso kortai, bei Fanų stadiono, kuriame įrengti atviri (lauko) padelio teniso kortai, naudojimosi taisykles, Pirkėjas įsipareigoja pilnai atlyginti pažeidimu Pardavėjui ar kitiems asmenims padarytą žalą.
9.4.Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą sportui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį. Pirkėjas patvirtina, kad paslaugų naudojimo metu jis, o taip pat tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
9.5.Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už atsivestų nepilnamečių asmenų veiksmus bei jų patirtą žalą. Pardavėjas neteikia jokių nepilnamečių asmenų priežiūros paslaugų ir jokiais atvejais neatlygina žalos, kurią šie asmenys gali patirti atviruose (lauko) ar uždaruose (vidaus) padelio teniso kortuose ar patalpose bei teritorijose greta jų.
9.6.Pardavėjas neatsako Pirkėjui už gretimų padelio teniso kortų pirkėjų, nuomininkų, lankytojų ar trečiųjų asmenų veiksmus ir dėl jų Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, atsiradusią žalą, išskyrus Pardavėjo pareigą, numatytą šių Taisyklių 8.4punkte.
9.7.Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, yra patys atsakingi už padelio teniso kortuose bei jų pagalbinėse ar bendrose patalpose (erdvėse), įskaitant rūbinę, paliktų daiktų (pinigų, banko kortelių, juvelyrinių dirbinių, mobiliųjų telefonų, drabužių, avalynės, inventoriaus ir kitų daiktų) saugojimą. Pardavėjas neatsako už daiktų dingimą ir jokios Pirkėjo bei trečiųjų asmenų, besinaudojančių Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patirtos žalos neatlygina.
9.8.Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
10.NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
10.1.Pirkėjas yra informuojamas ir supranta, kad Sutarties vykdymo tikslais Pardavėjas, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Pirkėjo bei Pirkėjo atstovų asmens duomenis.
10.2.Pirkėjas patvirtina, jog yra informuotas, kad turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba teisėto intereso pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, teisę į duomenųperkeliamumą, bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10.3.Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi iki Sutarties galiojimo pabaigos arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.
10.4.Pirkėjas supranta, jog jam nepateikus kai kurių savo asmens duomenų, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.
10.5.Informaciją apie tai, kaip Pardavėjas gauna, kaupia ir tvarko asmens duomenis, o taip pat kitus asmens duomenų apsaugos principus Pirkėjas gali rasti tinklapyjewww.padelioarena.lt.
11.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.Šios Taisyklės turi rašytinės tarp Šalių sudarytos sutarties statusą, yra sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
11.2.Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu. Jei ginčai ir nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės adresą.
11.3.Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis, suprato jų sąlygų turinį bei prasmę, jis jam aiškus ir priimtinas.
11.4.Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas Pirkėjo pateiktus duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu ir pagal nurodytą Pirkėjo kontaktinę informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų Pirkėjui informaciją apie Pardavėjo siūlomas paslaugas ar vykdomą veiklą, formuotų ir teiktų Pirkėjui individualius pasiūlymus įsigyti konkrečias paslaugas/prekes.
Padelio arenos naudojimosi taisyklės
Padelio arena yra įrengta VšĮ „Fanų sporto projektai“, kodas 302593335 (toliau - Pardavėjas), nuomojamose negyvenamosiose patalpose, adresu Metalo g. 2, Vilnius. Padelio arenoje yra įrengti 3 vidaus (uždari) padelio teniso kortai (toliau – Kortai). Padelio arenos lankytojai, įskaitant Pirkėjus bei jų svečius, privalo laikytis Padelio arenos vidaus tvarkos taisyklėse (toliau – Naudojimosi taisyklės) nurodytų elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su kitais Padelio arenoje ir/ar greta esančiais asmenimis. Naudojimosi taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų paisoma Padelio arenos lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas sportuoti ir tinkamai prižiūrėti Padelio areną, išsaugoti joje esančią įrangą ir kitą turtą. Naudojimosi taisyklės ir jų pakeitimai/papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami interneto svetainėjewww.padelioarena.ltbei Padelio arenoje skelbimų lentoje. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama naujausia Naudojimosi taisyklių redakcija yra susipažinę ir atskirai nėra supažindinami.
1.Padelio arena dirba kasdien nuo 06:00 iki 00:30 val. Padelio arenos darbo laikas ir darbo laiko pakeitimai yra nurodomi interneto svetainėjewww.padelioarena.ltir/ar Padelio arenoje skelbimų lentoje. Padelio areną valdančio Pardavėjo administracija dirba darbo dienomis nuo 09:00 iki 16:00 val.
1.1.Lankytojai Padelio arenos paslaugomis gali naudotis jiems rezervuotu laiku. Žaidimo laikai yra rezervuojami iš anksto, naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis arba darbo metu susisiekus su VšĮ „Fanų sporto projektai“ administracijos darbuotojais telefonu ar elektroniniu paštu. Kiekvienam Padelio arenos paslaugų Pirkėjui pateikiamas jo užsakymo patvirtinimas su atitinkamu užsakymo BAR kodu ir detaliu užsakymo aprašymu.
1.2.Į Padelio areną lankytojai įleidžiami ne anksčiau, kaip likus 30 min. iki jų rezervuoto žaidimo laiko pradžios. Padelio arenoje nėra aptarnaujančio personalo, todėl į Padelio areną patenkama prie įėjimo durų įrengtam BAR kodų skaitytuvui nuskaičius užsakymo patvirtinime esantį užsakymo BAR kodą. Pasibaigus rezervuotam žaidimo laikui, lankytojai privalo ne vėliau kaip per 60 min. palikti Padelio areną, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka, kad lankytojai stebėtų kitų lankytojų žaidimą svečių/žiūrovų zonoje.
1.3.Lankytojai gali žaisti tik tame Korte, kurį rezervavo, ir kuris yra nurodytas užsakymo patvirtinime. Apšvietimas rezervuotame korte automatiškai įsijungia likus 10 min. iki rezervuoto žaidimo laiko pradžios. Apšvietimas automatiškai išsijungia pasibaigus rezervuotam žaidimo laikui, praėjus 10 min. po rezervuoto žaidimo laiko pabaigos. Jei lankytojai nori pratęsti žaidimą, jie iš anksto privalo įsigyti papildomą žaidimo laiką naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis arba susisiekę su administracijos darbuotojais telefonu ar elektroniniu paštu.
1.4.Apšvietimas rezervuotame korte įsijungia visais atvejais tik po to, kai užsakymo patvirtinime esantis užsakymo BAR kodas bent vieną kartą nuskaitomas prie įėjimo durų įrengtame BAR kodų skaitytuve.
1.5.Lankytojai negali išeiti iš Padelio arenos pilnai neatsiskaitę už bet kokio pobūdžio suteiktas paslaugas/parduotas prekes, išskyrus atvejus, kai dėl to atskirai susitariama su Pardavėju.
2.Lankytojai, atvykę į Padelio areną, privalo:
2.1.Tvarkingai parkuoti automobilius Padelio arenai priskirtose automobilių parkavimo vietose.
2.2.Turėti su savimi užsakymo patvirtinimą (galima ir el. formos) ir pateikti jį prie įėjimo durų taip, kad užsakymo patvirtinime esantį BAR kodą nuskaitytų prie įėjimo durų įrengtas BAR kodų skaitytuvas.
2.3.Persirengti lauko drabužius ir lauko avalynę tam skirtose zonose/rūbinėse. Saugoti asmeninius daiktus ir nepalikti jų be priežiūros. Pardavėjas neatsako už be priežiūros paliktų daiktų saugumą ar išsaugojimą, todėl visus vertingus daiktus rekomenduojama pasiimti su savimi.
2.4.Žaidimo metu avėti švarią sportinę avalynę, skirtą padelio teniso žaidimui, bei tvarkingą sportinę aprangą.
2.5.Laikytis drausmės ir žaidimo etikos, netrukdyti kitiems asmenims, žaidžiantiems Padelio arenoje.
2.6.Laikytis higienos reikalavimų.
3.Lankytojams draudžiama:
3.1.Vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus, kai Kortai yra išnuomojami privačiam renginiui/turnyrui ir už lankytojų saugumą atsako Kortų nuomininkas.
3.2.Kortuose sportuoti basomis, avint lauko avalynę, aukštakulnius, futbolui skirtą avalynę ar avalynę, kuri gadina Kortų dangą. Sugadinus Kortų dangą, lankytojas privalo atlyginti dangos remonto išlaidas ir kitą su tuo susijusią Pardavėjo patirtą žalą.
3.3.Vaikščioti po kitų lankytojų žaidimo zonas, kai vyksta žaidimas.
3.4.Atsinešti į Kortus stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų.
3.5.Žaidimo zonose valgyti, nešioti maistą.
3.6.Naudotis sugedusiais ar netvarkingais įrenginiais.
3.7.Rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, spjaudyti, šnirpštis nosį, lipti ant konstrukcijų, turėklų, dekoracijų, gadinti sporto inventorių, sienas, atitvarus bei žiūrovų zonų inventorių ir kitą įrangą ar trukdyti kitiems asmenims.
3.8.Palikti nepilnamečius asmenis be suaugusiųjų priežiūros. Pardavėjas nėra atsakingas ir neužtikrina, kad Kortai ar kitos Padelio arenos dalys/patalpos bei teritorijos greta jų yra saugūs bei tinkami lankytojų atsivestų nepilnamečių asmenų buvimui be suaugusiųjų priežiūros.
3.9.Atsivesti/atsinešti gyvūnus.
3.10.Atvykti sergant infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turint kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei.
4.Pažeidus Naudojimosi taisykles, Pardavėjas turi teisę nedelsiant apriboti konkretaus lankytojo lankymąsi Padelio arenoje, be to, lankytojas privalo atlyginti Pardavėjui ar tretiesiems asmenims visą padarytą žalą.
5.Naudojimosi taisyklės gali būti papildytos ir (ar) pakeistos vienašališkai Pardavėjo iniciatyva. Asmenys, įsigydami paslaugą/prekę, sutinka su galiojančia Taisyklių redakcija ir įsipareigoja jų laikytis.